Směrnice společnosti Libeřské lahůdky a.s.

stanovující pravidla vnitřního oznamovacího systému společnosti

dle zákona č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 1. Vnitřní oznamovací systém. Společnost Libeřské lahůdky a.s., se sídlem: Na Spojce 670, 252 50 Vestec, IČO: 066 79 480, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 7. 2023 v oddíle B, vložka 23116 (dále též jen „Společnost“) tímto s účinností ke dni 31. 7. 2023 zavádí vnitřní oznamovací systém (dále též jen „Směrnice“ nebo „Vnitřní oznamovací systém“) dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též jen „Zákon“), a to s dále uvedenými pravidly.
 1. Účel Vnitřního oznamovacího systému. Tento Vnitřní oznamovací systém ve vztahu ke Společnosti upravuje:
 1. podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání,
 2. podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen „oznamovatel“)
 1. Oznámení. Oznámením se pro účely tohoto Vnitřního oznamovacího systému rozumí oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti, pokud oznamovatel pro Společnost, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:
 2. a) má znaky trestného činu,
 3. b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 4. c) porušuje tento zákon, nebo
 5. d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 6. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 7. daně z příjmů právnických osob,
 8. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 9. ochrany spotřebitele,
 10. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 11. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 12. ochrany životního prostředí,
 13. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 14. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 15. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 16. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 17. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 18. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 19. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

 1. Obsah oznámení. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě podle článku 13 této Směrnice (dále též jen „Příslušná osoba“) známa.
 1. Prací nebo jiná obdobná činnost oznamovatele ve vztahu ke Společnosti. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto Vnitřního oznamovacího systému ve vztahu ke Společnosti rozumí:
 2. a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 3. b) služba (u vojáků z povolání, příslušníků bezpečnostních sborů a s státních zaměstnanců)
 4. c) samostatná výdělečná činnost,
 5. d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 6. e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 7. f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 8. g) správa svěřenského fondu,
 9. h) dobrovolnická činnost,
 10. i) odborná praxe, stáž
 11. j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, nebo
 12. k) ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
 1. Výjimky z porušení smluvní nebo zákonné povinnosti. Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání ve vztahu ke Společnosti, oznámení není porušením bankovního tajemství, smluvní povinnosti zachovávat mlčenlivost, povinnosti zachovávat mlčenlivost podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti:
 2. a) zajistit ochranu utajovaných informací)a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení,
 3. b) zachovávat mlčenlivost při výkonu činnosti
 4. notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta,
 5. státního zástupce, asistenta státního zástupce a právního čekatele,
 6. advokáta a advokátního koncipienta),
 7. soudního exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta,
 8. soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce a justičního kandidáta,
 9. zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
 10. c) zachovávat mlčenlivost při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
 11. d) zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb.

Oznámení a jednání oznamovatele nebo Jiné chráněné osoby podle článku 8. této Směrnice (dále též jen „Jiná Chráněná osoba“) v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, není porušením smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin nebo pokud oznamovatel nebo Jiná chráněná osoba neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení možného protiprávního jednání.

 1. Informace, jejichž oznámení se za oznámení nepovažuje. Oznámením podle tohoto zákona není část oznámení, která obsahuje informace:
 2. a) jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky; podstatným bezpečnostním zájmem České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí
 3. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
 4. vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy,
 5. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
 6. ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie12),
 7. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 8. významné bezpečnostní operace, nebo
 9. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky,
 10. b) o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
 11. c) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.
 1. Zákaz odvetných opatření. Odvetným opatřením se pro účely tohoto zákona rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo Jiné chráněné osobě může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:
 1. a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 2. b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
 3. c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 4. d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
 5. e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 6. f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 7. g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 8. h) služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 9. i) neumožnění odborného rozvoje,
 10. j) změna pracovní nebo služební doby,
 11. k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 12. l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 13. m) zásah do práva na ochranu osobnosti.

Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani

 1. a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
 2. b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
 3. c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
 4. d) osoba oznamovatelem ovládaná,
 5. e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
 6. f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 7. g) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo
 8. h) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti

(dále též jen „Jiná chráněná osoba“).

Jde-li o oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli a Jiným chráněným osobám ochrana podle tohoto zákona a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.

Osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo Jiná chráněná osoba byli vystaveni odvetnému opatření.

 1. Právo na přiměřené zadostiučinění. Ten, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.
 1. Zákaz vzdání se ochrany před odvetným opatřením. Ke vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením se nepřihlíží.
 1. Ochrana oznamovatele. Ochrana podle Zákona a tohoto Vnitřního oznamovacího systému náleží oznamovateli, který oznámení:
 2. a) podal prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému,
 3. c) uveřejnil, pokud
 4. podal oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému a ve lhůtách stanovených tímto zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména Příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení, Společnost nepřijala k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření,
 5. má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy.

Ochrana před odvetným opatřením náleží rovněž osobě, která oznámení podala jinému příslušnému orgánu veřejné moci.

 1. Vědomě nepravdivé oznámení. Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (dále též jen „Vědomě nepravdivé oznámení„). Podání Vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem dle Zákona, za který může být uložena pokuta do 50.000,- Kč.
 1. Příslušná osoba k výkonu činnosti Společnosti dle tohoto Vnitřního oznamovacího systému. Společnost určil k výkonu činnosti Společnosti dle tohoto Vnitřního oznamovacího systému příslušnou osobu (též jen „Příslušnou osobu“), kterou je paní Martina Bauerová, jejíž kontaktní údaje po účely výkonu příslušné činnosti jsou: telefonní číslo 739338218 a emailová adresa reknito@liberskelahudky.cz.
 1. Podání oznámení. Oznamovatel může oznámení o možném protiprávním jednání ve vztahu ke Společnosti podat dále uvedenými způsoby, a to s tím, že Společnost preferuje podání oznámení prostřednictvím specializované aplikace „Nenech to být“, přístupné prostřednictví webové stránky https://www.nntb.cz/c/lahudky po zadání přístupového kódu organizace (tj. společnosti)prostřednictvím QR kódů dostupných na propagačních materiálech vydaných Společností v souvislosti s tímto Vnitřním oznamovacím systémem, pročež oznamovatele tímto prosí o podávání příslušných oznámení primárně prostřednictvím předmětné aplikace:
 1. Prostřednictvím písemného podání v elektronické formě prostřednictvím aplikace Nenech to být (dále též jen „Podání prostřednictvím aplikace Nenech to být“) přístupné prostřednictví webové stránky https://www.nntb.cz/c/lahudky po zadání přístupového kódu organizace (tj. společnosti) nebo prostřednictvím QR kódu dostupných na propagačních materiálech vydaných Společností v souvislosti s tímto Vnitřním oznamovacím systémem.
 1. Ústně prostřednictvím aplikace Nenech to být (dále též jen „Ústní podání prostřednictvím aplikace Nenech to být“) přístupné prostřednictví webové stránky https://www.nntb.cz/c/lahudky po zadání přístupového kódu organizace (tj. společnosti) nebo prostřednictvím QR kódu dostupných na propagačních materiálech vydaných Společností v souvislosti s tímto Vnitřním oznamovacím systémem.
 1. Prostřednictvím písemného podání v listinné formě (dále též jen „Listinné podání“) do k tomu zřízených zapečetěných/ uzamčených schránek (dále též jen „Schránky důvěry“) umístěných v sídle Společnosti a na provozovnách společnosti, jejich seznam bude průběžně aktualizován a zveřejňován na webových stránkách Společnosti na adrese liberskelahudky.cz/whistleblowing/.
 1. Osobně na žádost oznamovatele (dále též jen „Osobní podání), a to s tím, že příslušnou žádost oznamovatel se svými kontaktními údaji za účelem sjednání příslušného osobního setkání zašle Pověřené osobě na emailovou adresu reknito@liberskelahudky.cz nebo ji za tím účelem kontaktuje osobně v sídle Společnosti nebo telefonicky na telefonním čísle 739338218 ,Požádá-li o to oznamovatel, je Příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
 1. Ministerstvu spravedlnosti (dále též jen „Podání ministerstvu) v souladu s ustanoveními Zákona.
 1. Uveřejnění informací způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento Vnitřní oznamovací systém obsahuje informace dle § 9 odst 2 písm. b) Zákona je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to prostřednictvím webových stránek Společnosti na adrese liberskelahudky.cz/whistleblowing/.
 1. Přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost Společnost nevylučuje.
 1. Nakládání s podanými oznámeními a postup po podání oznámení. S podanými oznámeními Společnost, respektive Pověřená osoba nakládá za dále uvedených podmínek:
 2. S podanými oznámeními se může seznamovat pouze Příslušná osoba.
 3. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která v rozporu se Zákonem získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních.
 4. Informace o totožnosti oznamovatele a Jiné chráněné osoby je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů, a to s tím, že poskytuje-li Příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět, a to společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.
 5. Posouzení důvodnosti oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému provede Příslušná osoba.
 6. V návaznosti na podané důvodné oznámení Příslušná osoba navrhne Společnosti opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo Jiné chráněné osoby.
 7. Příslušná osoba bude při výkonu své činnosti postupovat nestranně.
 8. Příslušná osoba bude zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud Zákon nestanoví jinak
 9. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto zákona postihována.
 10. O přijetí oznámení je Příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
 11. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o prodloužení lhůty nevyrozumívala nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
 12. Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
 13. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba Společnosti navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u Příslušné osoby oznamovatelem, který pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje Příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li Společnost opatření navržené Příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijatém opatření nevyrozumívala nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
 14. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
 15. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.
 16. Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních (dále též jen „Evidence“), a to v rozsahu:
 17. datum přijetí oznámení,
 18. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
 19. shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa,
 20. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a jejich výsledek.
 21. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením (dále též jen „Dokumentace“) po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
 22. Do Evidence a Dokumentace a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému pouze Příslušná osoba.
 1. Aktualizace Vnitřního oznamovacího systému. Tento Vnitřní oznamovací systém je Společnost oprávněna kdykoliv upravovat, měnit či nahrazovat, a to úpravou, změnou či nahrazením této Směrnice, a to s účinností nejdříve čtrnáct dní o zveřejnění příslušné úpravy, změny či nahrazení této Směrnice způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to prostřednictvím webových stránek Společnosti na adrese liberskelahudky.cz/whistleblowing/.

Ve Vestci u Prahy dne 31.7 2023

 

 

 

Libeřské lahůdky a.s.

zastoupená: Jiří Kulhánek, předseda správní rady